Sct. Georg Distrikt

Sct. Georg Distrikt

Rykker verden med vilje

Distriktsmøde

logo_sctgeorg§ 30. Distriktsmødet

 1. Ordinært distriktsmøde afholdes i marts måned i de år, hvor korpset afholder ordinært landsmøde. Distriktsmødet indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel til gruppeledere og grupperådsformænd i distriktets grupper.
 2. Stemmeberettigede ved distriktsmødet er:

Alle ledere i distriktet, distriktskassereren, samt grupperådsformænd og kasserere i distriktets grupper, uanset om de er medlemmer eller ej.

Udelukket fra at udøve stemmeret på distriktsmødet er:

Medlemmer eller repræsentanter fra grupper, der skylder kontingent fra det foregående eller tidligere år.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt, og hver deltager kan personligt kun afgive en stemme.

 1. Distriktsmødets dagsorden er:
 • Valg af dirigent.
 • Valg af referent
 • Kandidatliste kan fremlægges (kandidaternes tilsagn skal foreligge).
 • Aflæggelse af beretning for de seneste 2 år til godkendelse.
 • Forelæggelse af regnskab for de seneste 2 år til godkendelse.
 • Forhandling om distriktets arbejde i den kommende periode, herunder indkomne forslag og planer for udvikling og vækst.
 • Fremlæggelse af budget og fastsættelse af distriktskontingent for de næste 2 år.
 • Valg af distriktsstab
 • Valg af 2 revisorer til revision af distriktets regnskab.
 • Eventuelt.
 1. Den valgte distriktstab konstituerer sig selv i henhold til § 32, stk. 2.

Distriktsrådet godkender konstitueringen.

Distriktsrådet skal godkende eventuelle indsuppleringer undervejs i valgperioden.

 1. Distriktschefen, kassereren og yderligere et medlem af distriktsrådet skal være myndige. De to revisorer skal begge være myndige.
 2. Ekstraordinært distriktsmøde skal med mindst 14 dages varsel indkaldes, når distriktsrådet ønsker det, eller når mindst 10% af distriktsmødets stemmeberettigede forlanger det med angivelse af, hvilke emner der ønskes behandlet.

 

Fra korpsvedtægterne